Heart Care

S.NO Product SKUs
1 Khamira Abresham Hakim Arshad Wala 15 gm, 30 gm, 60 gm,250 gm & 1 kg.
2 Khamira Marwareed Khas 15 gm, 30 gm, 60 gm& 1 kg.
3 Dawa Ul Misk Motadil Jawahar Wali 30 gm, 60 gm& 1 kg.
4 Lipotab Pack size: 60 tablets.
5 Jawarish Shahi 125 gm, 250 gm & 1 kg.
6 Asraufin 50 tablets
7 Sharbat Anar Shirin 500 ml.
7 Habbe Jawahar 10 pills.
8 Arq Gawzaban 500 ml.
9 Jawarish Amla Sada 125 gm & 1 kg.